business, chart, graph-5475664.jpg

การแปลทางการเงิน

ความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารด้านการเงินคือกุญแจสำคัญในการถ่ายทอดข้อความในรูปแบบที่ถูกต้องไปยังผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรของคุณ

FINANCIAL TRANSLATION EXPLAINED

เมื่อต้องมีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศกับบริษัทหรือลูกค้าต่างชาติซึ่งใช้ภาษาที่แตกต่าง การแปลเอกสารของคุณอาจมีความซับซ้อนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ก็ตาม คุณควรจะทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการแปลเอกสารทางการเงินที่มีคุณภาพ ผู้มีส่วนได้เสียของคุณควรจะได้รับเอกสารที่มีเนื้อหาระดับคุณภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรของคุณ รวมทั้งชื่อเสียงภาพลักษณ์อีกด้วย

ในโลกของเอกสารการเงินนั้น ความไว้วางใจถือเป็นรากฐานของธุรกิจ

การแปลเอกทางการเงินคืออะไร

การแปลเอกสารทางการเงินหมายถือการให้บรการแปลเอกสาร งบ รายงาน รายงานการตรวจสอบทางด้านการเงินจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง นอกจากนี้ การแปลเอกสารทางการเงินอาจประกอบด้วยเอกสารอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย การวิจัย และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวโยงไปถึงการธนาคาร การประกันภัย การเงินขององค์กร การลงทุน การพาณิชย์ทั่วไปหรือแม้กระทั่งการควบรวมและการซื้อกิจการ

เนื่องมาจากความซับซ้อนในเนื้อหาเชิงการเงิน ข้อบังคับของท้องถิ่นและความสำคัญในการแปลให้ถูกต้องแม่นยำและมีคุณภาพ การแปลเนื้อหาด้านการเงินควรจะได้รับการแปลโดยนักภาษาศาสตร์ผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยเฉพาะซึ่งมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่สาขาเกี่ยวข้อง

เอกสารใดบ้างอยู่ในประเภทการแปลด้านการเงิน

เอกสารด้านการเงินและเชิงกฎหมายหลายประเภทที่ต้องมีการแปล ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของเอกสารด้านการเงินที่อาจต้องใช้บริการการแปลตามด้านล่างนี้

 • รายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะ
 • รายงานการตรวจสอบบัญชี
 • งบดุล
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร
 • แผนธุรกิจ
 • รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • เอกสารดาต้าชีท
 • สัญญาการเปิดเผยข้อมูล
 • รายงานเศรษฐกิจ
 • สัญญาทางการเงิน
 • หนังสือชี้ชวน
 • เอกสารกำกับดูแล
 • คำขอข้อเสนอ (RFPs)
 • เอกสารตลาดหลักทรัพย์
 • รายงานผู้ถือหุ้น
 • บทวิเคราะห์ตลาดหุ้น
 • รายงานภาษี
 • จดหมายประกวดราคา
 • เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
 • เนื้อหาเว็บไซต์
 • งบการเงิน
 • การแปลสำหรับ Fintech
 • เอกสารประกันภัย
 • ข้อมูลและจดหมายข่าวของนักลงทุน
 • เอกสารประกอบการควบรวมกิจการ
 • สื่อการตลาดและการขาย
 • สัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล
 • ข่าวสารและบทความต่างๆ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เอกสารประกวดราคาของเอกชนและหน่วยงานรัฐ

บริการเนื้อหาทางการเงินทั่วโลก

เรามีบริการจัดำเนื้อหาแบบ end-to-end เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเอกสารด้านการเงินนั้นได้รับการจัดการด้านการแปลอย่างไร้ข้อผิดพลาด สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งใช้บริการแปลเอกสารด้านการเงินจากทางเราเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินเหล่านั้นจะได้รับการแปลฮย่างถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด เรามีผู้จัดการประสานงานซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางซึ่งจะเป็นผู้ที่กำกับดูแลกำหนดการส่งมอบงานและตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามอบการดูแลข้อมูลให้แก่ลูกค้าและของเราเอง เราตระหนักดีว่าเอกสารและข้อมูลบางอย่างของลูกค้าจะต้องไม่ถูกปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือโรบ็อตใด ๆ ด้านล่างนี้คือการควบคุมด้านความปลอดภัยและวิธีการที่เราได้นำมาปฏิบัติใช้ภายในหน่วยธุรกิจของเรา

 1. เราเลือกที่จะไม่ใช้บริการการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Google, Dropbox เป็นต้น) สำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
 2. เราไม่ใช้ Statistical Machine Translation Engine จากบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
 3. เราไม่สร้าง ฝึกฝนและใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านเครื่องจักรและประมวลชุดข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามซึ่งจัดเก็บไว้บนคลาวด์ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
 4. สำหรับการสื่อสารภายนอก เราใช้โปรโตคอลในการส่งข้อมูลผ่าน HTTP และ SSH เท่านั้น
 5. การเข้ารหัสไฟล์ที่แข็งแกร่งภายในที่จัดเก็บในตัวเครื่องและ Distributed DMS
 6. การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่มีการตั้งค่าไว้อย่างละเอียดรอบคอบ (โปรไฟล์ บทบาท กฎในการแบ่งปัน)
 7. มีการควบคุมการเข้าถึงระดับบันทึกฐานข้อมูล
 8. การตรวจสอบสิทธิ์ MFA สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด
 9. มีขั้นตอนการทำลายและกำจัดข้อมูล
 10. ระบบป้องกันการบุกรุก
 11. ระบบและขั้นตอนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลหลายชั้น (DLP)
 12. ขั้นตอนการปกปิดตัวตน (เป็นเรื่องสำคัญในกรณีที่ใช้บุคลากรจากภายนอก)
 13. การตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความลับอยู่ตลอดเวลา
 14. ดาต้า เซ็นเตอร์ในยุโรปและเอเชีย (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูล  จะมีการเลือกดาต้า เซ็นเตอร์เฉพาะ)
 15. การปฏิบัติตาม GDPR อย่างเต็มรูปแบบ
 16. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลตามข้อบังคับของประเทศนอกเขตยุโรป
Scroll to Top
Scroll to Top